Velkommen til nye Psykopp.no!

– Tidlig innsats er avgjørende

FOTO: SKJALG OMDAL
Barn som vokser opp i en familie hvor en eller begge voksne har et rusmiddelproblem, har større risiko enn andre barn for å utvikle egne psykiske og fysiske helseproblemer.

Tidlig innsats til barn som trenger det, er viktig. Det vet vi og derfor er det viktig for oss å heve kompetansen på det området, sier Helga Monge Sigbjørnsen, som er Rådgiver barnehage i Time kommune i Rogaland.

Kommunen er med på programmet «Barn i rusfamilier» (BIR) i regi av Kompetansesenter rus-region vest (KoRus) ved Rogaland A-senter. Representanter fra barnehager, skoler, helsestasjon, familiesenter, barnevernet og administrasjonen deltar i programmet.

– Vi er opptatt av å få fagkunnskap og verktøy som kan brukes i hverdagen, supplerer Ragnhild Herigstad Aase, assisterende styrer i Vestly idrettsbarnehage på Bryne i Rogaland.

KONSEKVENSENE FOR BARNA

– Vi er ikke opptatt av hvilke rusmidler, eller hvor mye foreldre drikker, men hvor mye det påvirker barna. Konsekvensene for barna er det vi tenker mest på, sier Monge Sigbjørnsen.

Foreldre med rusproblemer kan i perioder miste fokus på barna, og blir mer opptatt av seg selv. Det gjelder både den som er avhengig av rus, og den andre forelderen som prøver å få den første ut av avhengigheten.

– Begge foreldrene har det dårlig på hvert sitt vis, og – fokus på barnet forsvinner. Da kan barnet få en rolle som omsorgsgiver og må ta ansvar for de voksne. Allerede fra barn er ganske små, kan de bli overlatt til seg selv i en slik situasjon, forteller hun videre.

Foto: SKJALG OMDAL
VÅGE Å SPØRRE

Et kjent utsagn er at «Hvis du ikke spør, så får du ikke svar». Det har de jobbet med i Time kommune i mange år. – Vi forsøker å ufarliggjøre det å snakke med foreldre om rus og bekymring for barnet, blant annet ved å snakke om, og spørre, alle foreldre om rusproblematikk. Vi håper det gjør det mindre stigmatiserende, sier Monge Sigbjørnsen.

I Vestly idrettsbarnehage har de systematisert dette, og tar opp problematikken både på foreldremøter og i startsamtalen før barnet begynner i barnehagen.

– Alle foreldre vet at vi jobber med tidlig innsats, derfor blir de heller ikke så overrasket dersom de får spørsmål, sier Herigstad Aase.

DEN NØDVENDIGE, MEN UBEHAGELIGE SAMTALEN

Selv om det er viktig å spørre, kan det likevel føles ubehagelig og mange vegrer seg for å ta fatt på samtalen. I Vestly idrettsbarnehage har de den siste tiden satt fokus på praktisk samtaleteknikk.

– Vi har øvd på hvordan vi kan ta opp vanskelige tema, og vi har samtidig satt oss inn i foreldrerollen – hvordan kan det oppleves for foreldre når barnehagen innkaller tilsamtale om rus? Det at vi øver og selv opplever hvordandisse rare og vanskelige samtalene kan finne sted, gjørat vi blir tryggere i faktiske samtaler. Da handler det myeom å være en ressurs med fagkunnskap, og ikke minstformidle at vi ønsker å være en støtte for familien, forteller Herigstad Aase.

Det er viktig å fokusere på barnet og barnets oppførselog opplevelse av sin egen situasjon i samtalen, ikke på devoksne og deres problemer.– Det kan lette «trykket». Vi vil barnets beste, vi forsøkerikke å finne problemer bare for å finne noe. Hvis barn ikke har det greit, og vi får en uro i magen – da er det nødvendig med kunnskap for å kunne se og handle. Foreldre ønsker det beste for sine barn, også foreldre som sliter med rusproblemer, sier Monge Sigbjørnsen.

HELGA MONGE Sigbjørnsen er Rådgiver barnehage i
Time kommune. Hun mener tidlig innstats er avgjørende
for barn som lever med rus, vold eller psykiske problemer
i hjemmet.
TILGJENGELIGHET FOR ALLE

Monge Sigbjørnsen og Herigstad Aase sitter begge i Time kommunes ressursgruppe for programmet BIR. – Per i dag er det tre barnehager som er med på BIR,men vi håper å kunne spre det til alle de 20 barnehagenei Time kommune. Vi vet at det er både engasjement og behov. Blant annet vil vi legge ut informasjon på intranett, og arrangere samlinger på tvers av barnehager, forklarer Monge Sigbjørnsen. Som deltakere i ressursgruppen har de blitt kjent med representanter fra andre etater i kommunen; både skole,helsestasjon og barnevern.– Vi bygger nettverk og lærer hvordan ting fungerer hos andre, og vi skjønner bedre hvilket apparat som blir satt igang hvis vi tar kontakt. Det gir en trygghet i hverdagen,sier Herigstad Aase.

SPRIKENDE TALL

Det er usikkert hvor mange barn i Norge som blir berørt av foreldrenes rusmisbruk, men i en rapport laget av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) i 2009, kom det frem at det kan dreie seg om alt mellom 50 000 – 150000 barn. – Men det vi også vet, er at det er veldig store mørketall på dette området, sier Maren Løvås, rådgiver i KoRus og en av dem som holder kurset som Time kommune deltar i . - Ofte er det de som har alvorlige problemer som blir registrert i statistikkene, mens dem som befinner seg i grenseland er vanskeligere å oppdage, forteller hun videre.

RAGNHILD HERIGSTAD AASE er assisterende
styrer i Vestly Idrettsbarnehage. For henne og staben har
det vært nyttig å øve på praktiske oppgaver for å stole mer
på seg selv i møte med foreldre.

Herigstad Aase mener at barnehagene bør få en mer sentral rolle, og etterlyser mer oppmerksomhet om problematikken allerede fra barna begynner hos dem.– I barnehagene jobber vi tett med barna og har nærkontakt med familiene. Eksempelvis treffer vi foreldre eller andre omsorgspersoner to ganger om dagen. Vi lærer oss leggerutiner og morgenrutiner, og vi vet hva barna liker å spise på brødskiven. Vi har anledning til å komme nær barna tidlig i oppveksten. Derfor er det også viktig at vi får hevet kompetansen hos oss, slik at vi kan hjelpe barns om trenger det allerede fra de er små, sier hun.

VÆRE I FORKANT

Rus, vold og psykiske problemer er i mange tilfeller problemer som går hånd i hånd.– Det handler om å være i forkant, og fange opp de barna som trenger vår hjelp og oppmerksomhet. Det gjelder ikke bare barn med rusproblematikk hjemme, men det kan være vold eller psykiske problemer også, sier Monge Sigbjørnsen. – Vi må se hele barnet, og vi ønsker et tett samarbeidmed familie og foreldre – det er det som betyr mest forbarnet, avslutter Herigstad Aase.

Last ned brosjyren

INTERESSERT I NYHETER eller INFORMASJON FRA OSS?
Registrer din epostadresse

Thank you! Your submission
has been received!

Oops! Something went wrong while submitting