Velkommen til nye Psykopp.no!

Kommune satser på forebygging

ILLUSTRASJONSFOTO: ISTOCKPHOTO.COM
Vestby kommune har ansatt en psykolog for å redusere mobbing. Målet er bedre barnehageog skolemiljø, mindre mobbing og lavere terskel for å si fra om krenkelser.

Vårt mål er å redusere antall barn som føler seg mobbet. Blir du mobbet, har du lett for å føle at noe er galt med deg. Derfor er det viktig å være en del av et fellesskap. Å føle seg utenfor gir en betydelig økt risiko for å utvikle alvorlige psykiske helseproblemer, sier psykolog Kristin Andreassen Eide. I utgangspunktet ble Eide ansatt i en toårig prosjektstilling som rådgiver i Vestby kommune for et drøyt år siden. Nå er det allerede vedtatt at prosjektperioden skal utvides. Målgruppen er barn til og med ungdomsskolealder.

– Forebyggingen omfatter hele spekteret av psykiske helseplager og risiko for drop out. Å jobbe med forebygging er et langsiktig og kontinuerlig arbeid. Vi må snakke høyt om mobbing og ha det på dagsorden hele tiden. Jeg er overbevist om at det har en god effekt, understreker Eide.

PSYKOLOG KRISTIN ANDREASSEN EIDE er ansatt
som rådgiver og mobbeombud i Vestby kommune. – Som voksne må vi være tydelige, varme og gode når vi er vitner til krenkelser, sier psykologen.

Hun er psykolog, og har flere års erfaring fra PP-tjenesten. I Vestby kommune bidrar hun med råd og veiledning til ansatte i skoler, barnehager og SFO, kompetanseheving, oppfølging av handlingsplaner mot mobbing, samt å bistå i konkrete saker som ikke lar seg løse internt.

– Jeg driver også utadrettet opplysningsarbeid og informerer om rettigheter. Først og fremst henvender jeg meg til de voksne som står rundt barna. Det kan være lærere, barnehagelærere, ansatte i SFO og foreldre. Jeg er også inne i klassene og snakker med elevene. Trives du ikke på skolen eller gruer du deg til å gå på skolen, er det kjempeviktig at du snakker om det, sier hun. Eide fungerer også som mobbeombud. Det er en ressursperson for barn og foreldre som opplever mobbing. Det er unikt i kommunal sammenheng. På fylkesnivå er det noen få mobbeombud knyttet til de videregående skolene.

Kartlegger og veileder

I løpet av det første året i stillingen har psykologen hatt åtte konkrete saker. Det er som regel en av de voksne som står rundt barnet som tar kontakt. De fleste av sakene har vært knyttet til overgangen mellom barne- og ungdomsskole. – Det har vært komplekse saker med sammensatte problemer. Min oppgave har vært å danne meg et bilde av hva som har foregått, kartlegge og få oversikt. Jeg veileder, og prøver å bygge broer for å få til et samarbeid der alle de involverte sammen bidrar for å finne løsninger.

Vi må tenke framover og se på hva hver enkelt kan gjøre for at det skal bli bedre for barnet. Når noen føler seg mobbet blir det ofte konflikter mellom hjemmet og skole, barnehage eller SFO. Eide samarbeider også med helsestasjonene, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Vi må snakke høyt om mobbing og ha det på dagsordenen hele tiden. Jeg er overbevist om at det har en god effekt.

– Jeg jobber først og fremst med systemet rundt barnet, og behandler ikke. Er det mistanke om at noe er galt, kan jeg bli innkalt som observatør. Da er jeg et blikk utenfra som ser på atferden og prøver å forstå hvorfor barn handler som de gjør. Barn som har behov for psykisk helsehjelp vil bli ivaretatt av BUP eller andre relevante hjelpeinstanser. Hun opplever at ansatte i kommunen er glade for at ressursen finnes, og at de har noen å rådføre seg med. SFO er en viktig, men ofte glemt arena.

Der ser ansatte de fleste barna mange timer daglig, og de treffer dem i ustrukturerte og uformelle situasjoner. Både i barnehagene og SFO er det mange ufaglærte. Eide bidrar med råd og veiledning slik at ansatte blir tryggere. Når de vet hva de skal se etter er det lettere å fornemme når noe er galt.

Tydelige voksne

– Mobbing begynner gjerne på skolen eller enda tidligere, i barnehagen. Vi må gjøre det vi kan for å legge forholdene til rette for best mulig oppvekstsvilkår, sier Eide. I et intervju i VG i fjor sa helseminister Bent Høie at å være ensom er like helseskadelig som å røyke. Ensomhet er en viktig årsak til tapt livskvalitet og lavere levealder. – Vi må skape tillit, og ta mobbingen på alvor. Ingen skal føle at de ikke blir hørt eller sett. Som voksne må vi være tydelige, varme og gode når vi er vitner til krenkelser, sier psykologen. Hun tror en godt implementert og systematisert handlingsplan mot mobbing vil føre til mindre mobbing.

Last ned brosjyren

INTERESSERT I NYHETER eller INFORMASJON FRA OSS?
Registrer din epostadresse

Thank you! Your submission
has been received!

Oops! Something went wrong while submitting