Velkommen til nye Psykopp.no!

Et kart over tjenestene i en krevende tid

I en ekstraordinær tid kan hullene i samfunnets sikkerhetsnett bli større.

Selv uten en pandemi kan systemet av hjelpetjenester for barn og unge med psykiske helseutfordringer virke uoversiktlig og forvirrende. Både fagfolk og brukere trenger et kart som viser tjenestenes roller og mandat, slik at hjelpen blir bedre og mer sammenhengende.

Norge har et av verdens best finansierte og utbygde hjelpeapparat for barn og unge med psykiske helseutfordringer. Det gjøres hverdag fantastisk arbeid for barn og unge og familier som strever, i barnehager og skoler, på helsestasjoner og skolehelsetjenester, i PPT-kontorer, på fastlegekontorer, fysio- og ergoterapitjenester, barnevernstjenester og psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Som nobelprisvinner i økonomi James Heckman har vist, så er dette arbeidet en investering i framtiden.

Den største utfordringen vi har er samhandlingen mellom alle disse tjenestene. Psykisk helse hos barn og unge er et sammensatt fenomen. Deter sammenvevd med trivsel, vekst og trygghet. Psykisk helse består ikke bare av helse, men også omsorg, utdanning, oppvekst, nærmiljø og utvikling.  

I regjeringens strategiplan for psykisk helse «Mestre hele livet» fremheves samhandling mellom tjenester som en nøkkel utfordring. Barneombudets rapport «Jeg skulle hatt BUP i en koffert» påpeker det samme. Statens undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten (UKOM) sin rapport om«Jonas» viser et tydelig og tragisk eksempel på denne utfordringen.

Tjenesteapparatet er organisert i ulike siloer, og samhandling og kommunikasjon mellom disse siloene er krevende. Så hvordan kanvi unngå at vi skaper sektoriserte barn og unge, men snarere sikrer at tjeneste kan arbeide sammen for å sikre et sammenhengende tjenestetilbud?  

Det siste året har brukere og fagfolk fra hele Sør-Rogaland jobbet for å tegne opp et felles kart over tjenestene. «Kartografene» er, helsesykepleiere, leger, pedagoger, fysio-og ergoterapeuter, lærere, psykologer, sykepleiere, sosionomer og psykiatere.  De arbeider i alle kommunene i regionen vår. Sammen har de beskrevet sine ulike roller, sine metoder, sin samhandling og sitt ansvar. Nå har vi samlet all denne informasjonen i en felles nettportal (https://helse-stavanger.no/barn-og-unges-helsetjeneste),som eies av sykehuset og kommunene sammen. Kartet skal primært brukes av fagfolk, men er tilgjengelig for alle.  

Fagfeltet her sør for fjorden har lånt ideen til et slik kart fra gode kollegaer i kommuner og sykehus nord for fjorden. Kartet sprer seg også nå til resten av vestlandet. Målet er at kartet skal bidra til at tjenestene for barn og unge med psykiske helseplager skal bli mer sammenhengende og koordinerte, og gjøre fagfolka i tjenestene bedre i stand til å navigere i et komplekst fagfelt. Sammen kan vi skape gode rammevilkår for trygghet, trivsel og utvikling for enda flere barn og unge. Og; flere kan få rett hjelp til rett tid.    

   

Av Lars Ravn Øhlckers

Psykologfaglig rådgiver/Psykologspesialist

Last ned brosjyren

INTERESSERT I NYHETER eller INFORMASJON FRA OSS?
Registrer din epostadresse

Thank you! Your submission
has been received!

Oops! Something went wrong while submitting