Om Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning er en ideell stiftelse, etablert i 1989. Stiftelsen har som målsetting å bidra til større kunnskap og åpenhet om psykisk helse.

Stiftelsen har tre virksomhetsområder: Forlag, kursarrangementer og informasjonsarbeid. Stiftelsen har kontor i Stavanger, men har et nasjonalt og delvis internasjonalt, perspektiv på arbeidet.

På midten av 1980-tallet satte psykiater Gerd-Ragna Bloch Thorsen, sammen med psykiater Jan Haslerud med flere, fokus på mangelen på informasjon til pasienter og pårørende. Det fantes fagbøker, men som var vanskelig tilgjengelig for de utenfor fagfeltet. Foreldre fikk ikke informasjon om diagnosen til sine egne barn, og den syke selv fikk ikke informasjon om egen sykdom. Dette ønsket de å endre på.

Pårørende etterspurte spesielt informasjon om schizofreni, derfor ble det første heftet om nettopp dette. Lettfattelig informasjon om en av de mest alvorlige psykiatriske diagnosene – schizofreni. Heftet skulle være nøktern, men ingen billig stensil. Etter iherdig egeninnsats og mange runder med samarbeidspartnere som stort sett jobbet frivillig, ble det første Schizofreniheftet ferdig i 1989, og ble trykket i 1000 eksemplarer, og forlaget Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning var etablert. I dag er heftet revidert seks ganger og utgitt i over 100 000 eksemplarer.

Hertervig forlag ble i 1999 etablert da Stiftelsen så potensial i å vokse utover de forholdsvis faste rammer som psykiatribegrepet ga. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning ville legge til rette for en generell forlagsvirksomhet som kunne utgi ordinære utgivelser. I løpet av de årene Hertervig forlag har eksistert, har forlaget utgitt en rekke god og viktig faglitteratur.

Forlagshuset Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har utviklet seg til å bli Nordens største nisjeforlag innen psykiatri og psykisk helse. Vi setter som mål å videreutvikle oss i takt med forfattere, samarbeidspartnere og lesernes krav og behov.