Nyttige lenker

En rekke offentlige instanser, senter, organisasjoner og stiftelser kan tilby forskjellige typer for informasjon, veiledning og hjelp. Her er noen av dem.
Tekst: Leif Tore Sædberg og Lise Hetland

ADHD Norge
Støtteorganisasjon for personer med ADHD og deres pårørende.
Tlf: 67 12 85 85
E-post: post@adhdnorge.no
www.adhdnorge.no

Alarmtelefonen for barn og unge
Gratis nødtelefon for barn og unge
Tlf: 116 111
www.116111.no

Angstringen Norge
Tlf: 22 22 35 30
E-post: post@angstringen.no
www.angstringen.no

Andungen, voksne barn av psykisk syke
(Frittstående prosjekt ved Psykiatrisk Rehabiliteringspoliklinikk, Sørlandet Sykehus Kristiansand)
Tilbyr samtalegrupper for voksne som i en kortere eller lengre periode av sin oppvekst har hatt en psykisk syk mor eller far. Samtalegruppene er ment som et mentalt hjelpemiddel for å bearbeide en vanskelig oppvekst.
Telefon: 958 75 102/38 17 48 11
E-post: andungen@sshf.no
www.andungen.sshf.no

BarnsBeste
(Under Sørlandet sykehus HF)
Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.
Tlf: 38 07 30 00
www.barnsbeste.no

DIXI Ressurssenter (Stavanger og Oslo)
Lavterskeltilbud som tilbyr hjelp både til voldtatte og deres pårørende.
Tlf: 22 44 40 50/ 930 58 070 (Oslo), 51 52 03 60/ 951 01 804/ 915 25 011 (Stavanger)
www.dixi.no

IKS – Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
Støttetelefon: 22 94 00 10
www.iks.no

Kirkens SOS
En døgnåpen krisetjeneste; krisetelefon og nettjeneste.
Krisetelefon: 22 40 00 40
www.kirkens-sos.no

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP)
Interesseorganisasjon som vektlegger pårørendes situasjon, deres rettigheter og muligheter.
Tlf: 23 29 19 68
www.lpp.no

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS)
Har landsdekkende pårørende-grupper for den som er i familie med eller har venner som er selvskadere.
Tlf: 472 94 975
E-post: post@selvskading.org
www.lfss.no

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)
En rekke hjelpe- og informasjonstiltak og aktiviteter over hele landet for dem som er igjen etter et selvmord blant sine nærmeste. Flere av fylkene har kontakttelefon for medlemmer.
Tlf: 22 36 17 00
E-post: post@leve.no
www.leve.no

Mental Helse
Dekker mer enn 300 kommuner i Norge der det tilbys en mengde ulike tilbud og aktiviteter i forhold til psykisk helse. Både de syke og pårørende blir satt i sentrum. Utgir magasinet Sinn & Samfunn.
Tlf: 35 58 77 00
E-post: post@mentalhelse.no
Mental helses nettjeneste Si det med ord:
www.sidetmedord.no
Hjelpetelefonen (internasjonal): 116 123
www.mentalhelse.no

Mental Health Net
En av de største nettinformasjonene om psykisk helse for både pasienter og behandlere. Gir lenker til mange amerikanske nettsteder.
www.mentalhelp.net

Morild
Barn og unge som er pårørende til personer med psykisk sykdom kan få svar på sine spørsmål her. Siden gir også råd til helsepersonell og foreldre.
www.morild.org

Narkomanes Pårørende
Her finner du personer med bakgrunn som pårørende til narkomane, som kan gi både tips og støtte.
Tlf: 41 21 40 00 (leder Anne Kristin Røsegg de Voogd)
www.narkoman.no

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
Ressurssenter for bruker- og pårørendekunnskap, opprettet av Helsedirektoratet. Driver blant annet med forskning og ulike former for kurs og konferanser.
Tlf: 917 66 269 (Daglig leder Hilde Hem)
E-post: post@erfaringskompetanse.no
www.erfaringskompetanse.no

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Innhenter og formidler kunnskap og samler kommunene i lokale kompetansenettverk.
Tlf: 73 59 00 60 / 91 89 76 50
E-post: kontakt@psykiskhelsearbeid.no
www.psykiskhelsearbeid.no

Norsk OCD forening, ANANKE
Brukerorganisasjon for personer med tvangslidelser (OCD), deres pårørende og andre interesserte.
E-post: post@ananke.no
www.ananke.no

Norsk Tourette forening
Tlf: 31 41 10 55
E-post: post@touretteforeningen.no
www.touretteforeningen.no

Norsk selvhjelpsforum
Tlf: 23 33 19 00
E-post: post@norskselvhjelpsforum.no
www.selvhjelp.no

Psykiatrisk legevakt – akuttpsykiatrisk hjelp
Er lokalisert ved Oslo Legevakt i Storgaten 40, og er en del av Psykiatrisk divisjon ved Ullevål universitetssykehus.
Psykiatrisk legevakt i Oslo tilbyr hjelp ved akutte psykiske lidelser og kriser på kveldstid og i helger. Et psykiatrisk kriseteam – med erfarne psykiatere og psykiatriske sykepleiere.
Telefonnummeret til Oslo Legevakt: 22 93 22 93
www.psykiatrisklegevakt.no

PårørendeSenteret
Tilbyr samtaler, individuell hjelp, kurs, informasjon med mer til pårørende av rusavhengige, psykisk syke og spilleavhengige. Gratis lavterskeltilbud.
Tlf: 51 53 11 11
www.parorendesenteret.no

Rogaland A-senter
Behandlings- og kompetansesenter for rusrelaterte problemer. Tilbyr hjelp til både rusavhengige og deres pårørende, både voksne og barn. En del av spesialisthelsetjenesten, og søknad om behandling må sendes av din lege, sosialtjenesten eller leder av Barnevernet.
Tlf: 51 72 90 00
www.rogaland-asenter.no

ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser)
Råd, veiledning og info til personer rammet av spiseforstyrrelser og deres pårørende.
Tlf: 948 17 818
www.nettros.no

Røde Kors-telefonen for barn og unge
Gir deg som er ung muligheten til å prate anonymt med en voksen om emner du synes er vanskelige. Samtalene er gratis og blir ikke registrert på telefonregningen.
Tlf: 800 333 21
www.korspahalsen.no

Rådet for psykisk helse
Tlf: 23 10 38 80
E-post: post@psykiskhelse.no
www.psykiskhelse.no

Selvhjelp Norge
Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp
Tlf: 23 33 19 00
E-post: post@selvhjelp.no
www.selvhjelp.no

Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland
Råd, støtte, informasjon og aktiviteter for både den som er rammet og deres pårørende.
Tlf: 51 97 19 00/980 77 080
E-post: post@smso-rogaland.no
www.smso-rogaland.no

Senter for spiseforstyrrelser (Stavanger)
Driver ikke behandling selv, men er et supplement til hjelpeapparatet for både den rammede og pårørende. Tilbyr blant annet samtalepartnere.
Tlf: 51 52 99 66
E-post: sfospis@online.no
www.senterforspiseforstyrrelser.no

TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling av psykose)
Hjelpesentral og -telefon for alle som er bekymret for seg selv eller andre i forhold til en alvorlig psykisk lidelse. Retter seg spesielt mot ungdom.
Tlf: 51 51 59 59
www.tips-info.com

Veiledningssenter
N.K.S. Veiledningssenter er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige. Vi har taushetsplikt og din historie blir ikke nedtegnet
og oppbevart hos oss.
www.veiledningssenter.no

Voksne for barn
Fremmer behovene til barn som pårørende, for eksempel barn med foreldre som er psykisk syke, rusmiddelhavhengige, alvorlig somatisk syke eller skadde.
Tlf: 23 10 06 10
E-post: vfb@vfb.no
www.vfb.no