Mobbing, spiseforstyrrelser, selvmord og død – Pressens etiske grensegang.

Ein baby som døyr og eit tragiske dødsfall i Valdres der ei 13 år gamal jente døyr av spisevegring og svolt er to nylege saker som vekkjer opp folk i Noreg.  Pressen held slike  djupt alvorlege saker varme i vekesvis. Det er viktig å vise fram alvorlege overgrep i den familiære krets, men kvar går grensa mellom openheit og fråtsing i andre sin elendigheit? Korleis er balansegangen mellom sakleg informasjon, det offentlege sin rett til openheit og massemedia sin spekulasjon i menneskjer sine djupt tragisk historier. Pressen si innverknad og makt er stor og kan nokre gonger kome i konflikt med etiske verdiar. Sjølvskading og sjølvmord er vanskelige og tabubelagte tema. Modelleffekten i samband med offentleggjering av slike saker er diskutable og har mellom anna førd til at einskilde media bandlegg omtale av sjølvmord. Vær Varsom- plakaten er rettesnor når dei skriv om sjølvmord. Både sosiale- og tradisjonelle media kan ha ei viktig sjølvmordsførebyggjande rolle. RVTS (Ressurssenter for fagfolk på temaområda vald, traumer og sjølvmordsførebygging) ynsker å setje søkelys på desse utfordringane med ­dagen: «Sjølvmord i media – utan filter?»  Konferanse den 28.04.2016

Link til Med blodsmak i munnen.

Link til filmen Tause Skrik, om sjølvskading.

Link til Psyk Opps artikkel om prestasjonshysteriet.

 

Les Aftenposten sin artikkel:

sennesetvaldres