ER PSYKISK SYKE TIKKENDE BOMBER?

Mennesker med psykosesykdommer går ikke rundt som udetonerte voldsbomber.
Faktisk er risikoen for å bli påkjørt av en uoppmerksom sjåfør høyere enn å bli
utsatt for vold fra en person med psykisk lidelse.

 

PSYKISK SYKE ER IKKE TIKKENDE BOMBER

TEKST: HJØRDIS HALLELAND MIKALSEN
FOTO: BJØRN BRUNVOLL/ROMSDALS BUDSTIKKE/ISTOCKPHOTO.COM

Psykisk syk mann siktet for drap», «42-åringen var psykotisk da han drepte», «Broren ble drept av psykisk syk». Tre overskrifter hentet fra norske aviser. Overskrifter som skremmer, og fører til frykt for mennesker med psykiske lidelser. Men er det virkelig sånn at psykisk syke går rundt i samfunnet som tikkende voldsbomber? Har vi grunn til å være redde?

– Det er lov å bli redd, men det er viktig å ikke la redsel gro fast på grunnlag som ikke er reelt, stort sett er frykten ubegrunnet, sier professor i psykologi Stål Bjørkly. Han forklarer:

– Det hersker en oppfatning om at mennesker med psykiske lidelser er potensielle voldsutøvere. Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å hevde at mennesker med psykiske lidelser i sin alminnelighet er farligere enn andre; det en myte som er delvis medieskapt og som fører til unødvendig stigmatisering av denne gruppen.

MOTSATT EFFEKT
Han vet hva han snakker om. Stål Bjørkly har skrevet både bøker og avhandlinger om denne tematikken. Til daglig jobber han ved Kompetansesenter for rettspsykiatri ved Oslo universitetssykehus og er forskningsveileder på Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri på samme sted.

– Det stemmer at mennesker med enkelte personlighetsforstyrrelser er mer tilbøyelige for å utføre voldelige handlinger. Da dreier det seg ofte om psykopater, eller personer som innfrir diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse, og som i særlig grad framstår som kald, beregnende, ekstremt selvsentrert og uten innlevelsesevne og empati. Men i de aller fleste tilfeller kan den psykiske lidelsen faktisk ha motsatt effekt; mennesker som er engstelige, sliter med angst og tvangslidelse, vil heller trekke seg unna enn å gå inn i en voldelig situasjon, sier han.

Molde Stål Bjørkly

RISIKO OG FORVARSEL
Bjørkly vedgår at det er en utfordring å identifisere risikotilstander som kan knyttes direkte til utøving av vold. – For å forebygge voldshandlinger kreves det et bedre behandlings- og oppfølgingstilbud. Videre må det legges til rette for en mer målstyrt oppfølging av noen av disse pasientene etter utskriving. Det må særlig legges vekt på å kunne fange opp pasientens individuelle risikosignal tidligst mulig, sier han, og forklarer;
– Et eksempel kan være at en person som har jevnt over god sosial kontakt med omverdenen, isolerer seg fra andre. Hvis dette har vært foranledningen til tidligere vold, så er det et forvarsel. Et annet eksempel er når en person gjenopptar rusing etter å ha vært nykter i lang tid. Da bør varsellampene lyse, i alle fall om vedkommende tidligere har utøvd vold i forbindelse med rus, sier Bjørkly.

LOGISK KORTSLUTNING
Bjørkly påpeker at det som gjør en person farlig ikke er den psykiske lidelsen i seg selv, men miljøet og livssituasjonen vedkommende befinner seg i.

– Det kan dreie seg om rusmisbruk, doping, et dårlig ekteskap eller et dårlig nabolag, sier han og påpeker at rus kan sammenlignes med gnisten som antenner lunta.

– Når et drap blir begått av psykisk syk person, blir det i media omtalt som et psykotisk drap. Dette beror på en logisk kortslutning. Voldshandlingen kan for eksempel være utført i rus, men om vedkommende som utøver handlingen er psykisk syk får diagnosen automatisk skylda, ikke det at vedkommende var ruspåvirket da ugjerningen ble begått, forklarer Bjørkly.

– Men; diagnoser dreper ikke. Faktum er at sannsynligheten for å bli drept av noen fra «normalbefolkningen» er større enn å bli drept av en sinnslidende.

STÅL BJØRKLY
» Professor, dr. psychol., spesialist i klinisk psykologi
» Ansatt ved SIFER, nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
» Professor ved Høgskolen i Molde